sigla
invest ideileA.G.A. Prescurtarea Adunarii Generale a Actionarilor. Poate fi ordinara, caz in care se va prescurta A.G.O.A., sau extraordinara, caz in care se va prescurta A.G.E.A..
A.S.F. Autoritatea de Supraveghere Financiara;
Actionar Investitor institutional sau persoana fizica ce detine minimum o actiune comuna sau preferentiala a unei companii.
Actionar semnificativ Persoana fizica, persoana juridica sau grupul de persoane care actioneaza in mod concertat si care detine, direct sau indirect, o participatie de cel putin 10% din capitalul social al unei societati comerciale sau din drepturile de vot, ori o participatie care permite exercitarea unei influente semnificative asupra luarii deciziilor in adunarea generala sau in consiliul de administratie, dupa caz.
Actiune Titlu reprezentativ al contributiei asociatului la capitalul social al unei societati pe actiuni sau in comandita pe actiuni, care evidentiaza un drept de proprietate asupra emitentului si confera titularului calitatea de actionar; actiunile pot fi ordinare sau preferentiale, acestea din urma conferind titularilor dreptul la dividend prioritar, distribuit inaintea oricaror alte beneficii, precum si drepturile recunoscute destinatorilor de actiuni ordinare, cu exceptia dreptului de a participa si de a vota in adunarile generale.
Activ suport Reprezinta instrumentul financiar, indicele bursier sau valutar, rata dobanzii, marfa, precum si orice alt activ sau instrument al carui pret, randament sau unitate de marime sta la baza valorii unui instrument financiar derivat;
Agent pentru servicii de investitii financiare Persoana fizica ce desfasoara servicii si activitati de investitii in baza autorizatiei acordata de A.S.F. desfasoara servicii si activitati de investitii, exclusiv in numele intermediarului al carui angajat este, neputand presta servicii si activitati de investitii in nume propriu. Acronimul este ASAI. Un agent delegat, definit in conformitate cu prevederile art.2, alin.1, pct.1^1 din Legea 297/2004, nu poate fi admis in calitate de broker activ pe piata reglementata la vedere administrata de SIBEX.
Agentul custode Reprezinta intermediarul inscris in Registrul C.N.V.M/A.S.F., care are in obiectul de activitate pastrarea in siguranta si administrarea instrumentelor financiare in contul clientilor, inclusiv custodia, si servicii in legatura cu acestea, cum ar fi administrarea fondurilor sau garantiilor si care a incheiat contract de participare la sistemul unui depozitar central.
Analiza fundamentala
 1. 1.Analiza unor indicatori cum ar fi ratele dobanzii, produsul national brut, inflatia, somajul, stocurile s.a. cu scopul de a previziona directia de evolutie a economiei.
 2. 2.Analiza bilantului contabil si a contului de profit si pierdere ale unei companii cu scopul de a previziona directia de evolutie a pretului actiunii.
Analiza tehnica Studiu al comportamentului preturilor istorice in vederea previzionarii tendintelor viitoare. Se bazeaza pe analiza graficelor si a datelor statistice, intrebuintand o serie de indicatori pentru a interpreta si anticipa schimbari in evolutia preturilor.
Apel in marja Cerere cu titlul de obligativitate pentru suplimentarea de fonduri, astfel incat suma din contul "house" sau "clienti" sa se ridice la nivelul marjei.
Arbitraj Operatiune care se bazeaza pe exploatarea diferentelor de pret pentru un produs tranzactionat simultan pe doua piete de acelasi tip (fie spot, fie futures), sau a diferentelor dintre cotatia spot si cea futures pentru produsul respectiv. Presupune initierea simultana a doua pozitii de sens opus, cumparare pe piata mai ieftina si vanzare pe piata mai scumpa, marcandu-se un profit fix din diferenta de pret existenta intre cele doua piete.
Ask Cotatie de vanzare pe piata. Aceasta cotatie este formata din cantitate si pret.
Athens Exchange Clearing House S.A. sau ATHEXClear Contrapartea centrala desemnata contractual de catre SIBEX sa presteze servicii de compensare-decontare a tranzactiilor cu instrumentelor financiare derivate pentru piata reglementata de instrumente financiare derivate administrata de catre SIBEX, conform deciziei Consiliului de Administratie al SIBEX;
Bid Cotatie de cumparare pe piata. Aceasta cotatie este formata din cantitate si pret.
Broker activ Agentul pentru servicii si activitati de investitii financiare, autorizat de A.S.F. si inscris în Registrul public al A.S.F., sau persoana fizica care detine o certificare echivalenta emisa de autoritatea competenta din statul membru /nemembru care ii confera acesteia dreptul de a presta servicii si activitati de investitii in numele unui intermediar, care a absolvit cursurile de specialitate organizate de catre SIBEX pentru certificarea profesionala a brokerilor activi pe piata reglementata la vedere si care a fost admis de catre Consiliul de Administratie al SIBEX in calitate de broker activ pe piata reglementata la vedere, administrata de SIBEX;
Bursa Piata de interes general, reglementata si autorizata, care asigura membrilor si clientilor acestora conditii generalizate de negociere, precum si de gestionare a riscurilor prin sisteme de tranzactionare si compensare.
C.A. Denumirea prescurtata a Consiliului de Administratie al societatii
Calendar financiar Calendarul de transmitere a situatiilor economico-financiare ale unui Emitent, pentru indeplinirea obligatiilor sale de informare periodica,
Capitalizare bursiera Produsul dintre numarul de actiuni emise de societate si pretul de piata a actiunilor.
Client Persoana fizica sau juridica ce tranzactioneaza actiuni, obligatiuni, contracte futures si cu optiuni, CFD-uri sau marfuri, printr-un intermediar autorizat, folosind surse proprii de finantare, asumandu-si intregul risc ce decurge din aceasta activitate.
CNVM (atributii preluate de ASF) Autoritate administrativa autonoma, cu personalitate juridica, care reglementeaza si supravegheaza piata de capital, pietele reglementate de marfuri si instrumente financiare derivate, precum si institutiile si operatiunile specifice acestora.
Coeficient delta Indicator care exprima senzitivitatea pretului (primei) unei optiuni la variatia pretului activului de baza, reprezentand derivata de ordinul intai a pretului optiunii in raport cu pretul activului suport.
Coeficient gamma Indicator care exprima senzitivitatea coeficientului delta la modificarea pretului activului suport si se masoara ca derivata de ordinul doi a pretului optiunii in raport cu pretul activului suport.
Coeficient rho Indicator care exprima senzitivitatea primei unei optiuni in raport cu variatia ratei dobanzii; rho se masoara ca derivata de ordinul intai a pretului optiunii in raport cu rata dobanzii.
Coeficient theta Indicator care releva senzitivitatea primei unei optiuni in raport cu trecerea timpului reprezentand derivata de ordinul intai a pretului optiunii in raport cu perioada de timp pana la scadenta.
Coeficient vega Indicator care exprima senzitivitatea primei unei optiuni in raport cu volatilitatea activului suport si reprezinta derivata de ordinul intai a unei optiuni fata de volatilitatea activului de la baza contractului options.
Comision Taxa perceputa de broker/bursa (alte institutii financiare implicate) pentru operatiunile de vanzare/cumparare de instrumente financiare.
Compensare Lichidarea unei pozitii in contracte futures sau in optiuni prin cumpararea (in cazul unei pozitii short) sau vanzarea (in cazul unei pozitii long) a unui numar egal de contracte identice.
Cont client Cont de instrumente financiare deschis de un Participant, in numele unui client care nu se incadreaza in categoriile House si Market Maker.
Cont CLIENTI-GLOBAL Contul deschis de catre un Participant la piata reglementata la vedere in numele clientilor sai.
Cont comun Investitie realizata in contul a doua sau mai multor persoane sau asupra careia doua sau mai multe persoane au drepturi care pot fi exercitate prin semnatura uneia sau mai multor persoane dintre cele mentionate.
Cont discretionar Tip de cont in care intermediarul este imputernicit de catre client sa efectueze toate operatiunile legate de administrarea portofoliului (cumpararea si vanzarea de valori mobiliare, intocmirea oricaror acte juridice cerute de administrarea portofoliului).
Cont HOUSE Contul deschis in nume propriu de un Participant la piata reglementata la vedere.
Cont persoane relevante (staff) Contul deschis la S.S.I.F., in numele administratorilor, conducatorilor, actionarilor, auditorilor, agentilor pentru servicii de investitii financiare, sau al oricaror alti angajati sau colaboratori ai S.S.I.F., precum si al persoanelor cu care acestia de afla in legaturi stranse pentru evidentierea detinerilor si operatiunilor cu instrumente financiare si numerar ale acestora.
Contract futures Reprezinta un instrument financiar derivat constand intr-un contract standardizat, in conformitate cu specificatiile contractului stabilite de catre SIBEX si aprobate de catre A.S.F., care creeaza pentru partile contractante obligatia de a cumpara, respectiv de a vinde, un anumit activ suport la o data ulterioara (data scadentei) si la un pret convenit in momentul incheierii tranzactiei pe piata reglementata de instrumente financiare derivate;
Contract Options sau Optiune Reprezinta un instrument financiar derivat constand intr-un contract standardizat, in conformitate cu specificatiile contractului stabilite de SIBEX, prin care cumparatorul are dreptul, dar nu si obligatia, de a cumpara (optiune Call) sau de a vinde (optiune Put) in schimbul platii unui pret (prima), un anumit activ suport la un anumit pret predeterminat (pret de exercitare), pe intreaga durata de viata a optiunii (tip American) sau doar la data scadentei (tip European);
Contrapartea centrala Entitate autorizate de ASF, in conformitate cu reglementarile emise de aceasta, responsabila de calcularea pozitiilor nete ale intermediarilor, ale unei posibile contraparti centrale si/sau ale unui posibil agent de decontare.
Contrapartea Centrala, acronim „C.P.C.” Inseamna o persoana juridica care se interpune intre contrapartile la contractele tranzactionate pe una sau mai multe piete financiare, devenind astfel cumparator pentru fiecare vanzator si vanzator pentru fiecare cumparator;
Cotatie Cotatia reprezinta pretul sau prima care se negociaza prin mecanismele specifice pietei in vederea incheierii de tranzactii cu un anumit instrument financiar derivat; aceasta poate fi exprimata in unitati monetare, puncte indice, rata a dobanzii, randamentul, marimea, valoarea etc, in conformitate cu specificatiile contractului stabilite de catre SIBEX si aprobate de A.S.F.
Cross Tranzactie cu instrumente financiare efectuata de un intermediar (S.S.I.F) in care atat cumparatorul cat si vanzatorul sunt clienti ai intermediarului respectiv.
Data de înregistrare Data calendaristica stabilita de adunarea generala a actionarilor, care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor respectivei adunari generale a actionarilor.
Data ex Data de tranzactionare de la care cumparatorii unei actiuni nu mai beneficiaza de drepturile asociate acesteia si asupra carora nu se mai rasfrang efectele hotararilor adunarii generale a actionarilor.
Data scadentei sau „Scadenta” (expiration date/expiration) Reprezinta ziua din luna de scadenta la care o anumita serie de instrumente financiare derivate expira, iar pozitiile deschise existente sunt inchise de catre ATHEXClear la pretul final de decontare.
Decontare cash Operatiune de regularizare a tranzactiilor cu contracte futures si options prin care Contrapartee centrala calculeaza zilnic profiturile si pierderile realizate de catre participanti, realizand transferurile de bani din contul celor care au pierdut in contul celor care au castigat.
Depozitar Acea institutie de credit din Romania, autorizata de Banca Nationala a Romaniei, in conformitate cu legislatia bancara, sau sucursala din Romania a unei institutii de credit, autorizata intr-un stat membru, avizata de C.N.V.M. pentru activitatea de depozitare, in conformitate cu prevederile legii 297/2004, careia ii sunt incredintate spre pastrare, in conditii de siguranta, toate activele unui O.P.C.V.M.
Depozitar central Este acea persoana juridica, constituita sub forma societatii pe actiuni, emitenta de actiuni nominative, in conformitate cu Legea nr. 31/1990, autorizata si supravegheata de ASF, care efectueaza operatiunile de depozitare a valorilor mobiliare, operatiuni de compensare-decontare a tranzactiilor cu valori mobiliare precum si orice operatiuni in legatura cu acestea
Depozitarul Sibex Depozitarul central agreat de Sibex.
Dispersia actiunilor distribuite public sau Free float Procentul reprezentand distributia actiunilor distribuite public, care se calculeaza ca raport intre numarul actiunilor distribuite public si numarul total al actiunilor emise si aflate in circulatie ale unui Emitent.
Dividend Cota-parte din profitul net pe care o societate o plateste actionarilor sai; dividendele pot fi platite sub forma de numerar, pachete de actiuni, sau ambele.
Drept de preemptiune Dreptul unui detinator de actiuni comune, de a cumpara actiuni comune dintr-o emisiune noua la pretul de subscriere, inainte ca emisiunea sa fie vanduta prin oferta publica.
Efect de levier Desemneaza posibilitatea de a obtine un randament ridicat dintr-o investitie initiala mai mica decat in cazul investitiilor clasice, prin intermediul marjei.
Emisiune
 1. operatiunea prin care sunt oferite de catre emitent spre subscriptie investitorilor potentiali, valori mobiliare de acelasi tip si clasa;
 2. totalitatea valorilor mobiliare de acelasi tip si clasa emise de un emitent la o anumita data.
Emitent Entitate cu/fara personalitate juridica, care a emis sau intentioneaza sa emita instrumente financiare ce sunt sau vor fi tranzactionate pe o piata reglementata locala sau sistem alternativ de tranzactionare local ori pe o piata reglementata din U.E.
Exercitare Exercitarea unei optiuni pe un contract futures inseamna dobandirea fie a unei pozitii long, fie short pe contractul futures aflat la baza optiunii - o pozitie long futures daca se exercita o optiune CALL sau o pozitie short futures daca se exercita o optiune PUT.
Fast market Situatia in care tranzactionarea unui instrument derivat se face in conditii deosebite cum ar fi: fluctuatii mari de pret intr-o perioada scurta de timp, atingerea variatiei zilnice maxime admise sau alte situatii clasificate astfel de catre SIBEX-SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.;
Fluctuatie maxima a pretului Valoarea maxima cu care pretul se poate modifica in timpul unei sedinte de tranzactionare.
Fond deschis de investitii Organism de plasament colectiv in valori mobiliare, fara personalitate juridica, ce acumuleaza fonduri de la actionari si investeste intr-un portofoliu de actiuni, obligatiuni sau alte titluri derivate si ale carui unitati de fond fac obiectul unei emisiuni si rascumparari continue.
Fond închis de investitii Reprezinta un fond listat la o bursa, care acumuleaza prin intermediul unei oferte publice initiale, si administreaza o cantitate determinata de resurse financiare. Astfel, spre deosebire de fondurile deschise de investitii, cele inchise au un numar fix de unitati de fond, nu emit continuu unitati de fond investitorilor si nici nu le rascumpara de la cei care intentioneaza sa le vanda.
Hedging Operatiune de acoperire a riscului de pret care consta in deschiderea unei pozitii de sens opus celei initiale, pe un instrument inrudit, pe doua piete diferite (de exemplu piata spot si piata futures).
Hellenic Capital Market Commission, acronim „H.C.M.C.” Autoritatea nationala competenta care reglementeaza si supravegheaza activitatea ATHEXClear;
Indice Indicator statistic care masoara performanta de ansamblu a unei activitati sau evolutia/dinamica unor fenomene economico-sociale; indicele bursier reprezinta o colectie de actiuni listate la bursa si reflecta statistic valoarea componentelor sale.
Instrumente financiare derivate Instrumente financiare a caror valoare depinde de (deriva din) valoarea altui activ, cum ar fi o actiune, o obligatiune, o marfa, un indice al preturilor actiunilor, etc.; acestea pot fi contracte futures financiare, inclusiv contracte similare cu decontare finala in fonduri, optiuni pe contracte futures, pe marfuri, valute, etc.
Intermediari Societati de servicii de investitii financiare autorizate de C.N.V.M./A.S.F., institutii de credit autorizate de Banca Nationala a Romaniei, in conformitate cu legislatia bancara aplicabila, precum si entitati de natura acestora autorizate in state membre sau nemembre sa presteze servicii si activitati de investitii de natura celor prevazute la art. 5 din Legea 297/2004, care au fost inscrise in Registrul public al A.S.F.;
Investitor Orice persoana fizica sau juridica care, pe cont si risc propriu, cumpara, detine, vinde si/sau schimba instrumente financiare cu intentia de a obtine profit din dividende, dobanzi la instrumentele financiare respective sau din modificarea valorii de piata a acestora.
Legea 297/2004 Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea 31/1990 Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Lichidare Inchiderea unei pozitii printr-o tranzactie de aceeasi marime si de sens opus.
Lichidare fortata Caracteristica a unei piete in care marimea si viteza tranzactiilor sunt suficiente pentru a absorbi mai multe ordine, cu o influenta minima asupra pretului.
Lichiditate Caracteristica a unei piete in care marimea si viteza tranzactiilor sunt suficiente pentru a absorbi mai multe ordine, cu o influenta minima asupra pretului.
Limita de credit Limita calculata si atribuita de ATHEXClear fiecarui Membru Compensator (Direct sau General) in parte, in baza reglementarilor aplicabile ATHEXClear in calitate de administrator al sistemului de compensare-decontare, in stransa legatura cu dreptul unui Participant admis in sistemul de tranzactionare de a introduce ordine si de a efectua tranzactii pe piata reglementata de instrumente financiare derivata administrata de Sibex.
Marcare la piata Ajustarea zilnica a conturilor de marja pentru a reflecta profitul sau pierderea pentru pozitiile deschise; marcarea la piata se realizeaza la pretul de cotare al sesiunii de tranzactionare, daca Contrapartea centrala nu decide altfel.
Marja Suma de bani pe care un participant la piata trebuie sa o depuna intr-un cont de marja in momentul in care plaseaza un ordin de vanzare sau de cumparare.
Market-Maker Participantul pe piata reglementata de instrumente financiare derivate administrata de Sibex, care este prezent in mod continuu pe piata pentru a tranzactiona pe cont propriu si care se comporta ca un vanzator si cumparator de instrumente financiare angajand propriul capital la preturile afisate de acesta;
Membru compensator Persoana juridica care indeplineste cerintele de admitere stabilite de ATHEXClear si care a fost admis în sistemul de compensare si decontare administrat de ATHEXClear. Membrul Compensator este responsabil in relatia cu ATHEXClear sa isi indeplineasca toate obligatiile care decurg din calitatea sa de membru compensator, in conformitate cu prevederile reglementarilor aplicabile ATHEXClear.
Membru Compensator Direct Membru compensator care are dreptul de a compensa doar tranzactiile pe care le efectueaza in calitate de participant la piata.
Membru Compensator General Membru compensator care are dreptul de a compensa si tranzactiile altor participanti la piata in baza unor contracte distincte încheiate cu Membri Noncompensatori.
Modelul Black Scholes de evaluare a optiunilor model dezvoltat de Fischer Black si Myon Scholes, care calculeaza valorile primelor optiunilor folosind pretul curent al actiunii, durata scadentei, pretul de exercitare, rata dobanzii fara risc si volatilitatea activului suport.
O.R.C. Oficiul Registrului Comertului competent;
Obligatiune Obligatiunile sunt valori mobiliare negociabile, care confera detinatorului calitatea de creditor; emitentul poate sa fie statul, un organism public al administratiei centrale sau locale, sau o societate comerciala. Obligatiunile confera detinatorului dreptul la incasarea unei dobanzi si vor fi rascumparate la scadenta de catre emitent.
Obligatiuni municipale Obligatiuni emise de catre autoritati ale administratiei publice locale, respectiv de judete, municipii, orase si comune.
Oferta publica de cumparare Oferta unei persoane de a cumpara valori mobiliare sau drepturi aferente acestora, difuzata prin mijloace de informare in masa sau comunicata pe alte cai, dar sub conditia posibilitatii egale de receptare din partea proprietarilor respectivelor valori mobiliare.
Oferta publica de preluare Oferta publica de cumparare, care are ca rezultat, pentru cel care o promoveaza, dobandirea a mai mult 33% din drepturile de vot asupra unei societati comerciale.
Oferta publica de vanzare Oferta unei persoane de a vinde valori mobiliare sau alte drepturi aferente acestora, difuzata prin mijloace de informare in masa sau comunicata pe alte cai, sub conditia posibilitatii egale de receptare din partea a minim 100 persoane nedeterminate in vreun fel de catre autorul ofertei.
Oferta publica initiala Oferta de vanzare catre public a titlurilor unei companii realizata pentru prima oara; dupa oferta initiala titlurile se tranzactioneaza pe piata secundara.
Operator de piata Persoana juridica, constituita sub forma unei societati pe actiuni, emitenta de actiuni nominative, conform Legii nr. 31/1990, autorizata si supravegheata de C.N.V.M. care organizeaza si administreaza pietele reglementate de instrumente financiare.
Optiune Americana Optiune care poate fi exercitata de catre cumparator oricand pe parcursul perioadei de valabilitate pana la scadenta.
Optiune call Optiune ce da cumparatorului dreptul, dar nu si obligatia, de a cumpara activul suport la pretul de exercitare, la o anumita data sau pe o anumita perioada pana la acea data; vanzatorul optiunii call are obligatia de a vinde activul suport in cazul in care cumparatorul optiunii decide exercitarea acesteia.
Optiune Europeana Optiune care poate fi exercitata doar la data scadenta.
Optiune put Optiune ce da cumparatorului dreptul, dar nu si obligatia, de a vinde activul suport pana la scadenta la pretul de exercitare in schimbul primei put platite vanzatorului la incheierea tranzactiei; vanzatorul optiunii put are obligatia de a cumpara activul suport in cazul in care cumparatorul optiunii decide exercitarea acesteia.
Ordin "FAK" - Fill And Kill Este ordinul care este plasat in piata cu scopul executarii unei cantitati cat mai mari din acesta, la pretul specificat sau la un pret mai avantajos, iar daca in piata nu exista o cantitate disponibila pentru executarea instantanee a intregii cantitati cerute, ordinul se va executa partial, cantitatea ramasa neexecutata fiind anulata automat.
Ordin "Firm" (ferm) varianta simpla Este ordinul tranzactionabil care se va executa la pretul specificat sau la un pret mai avantajos, iar cantitatea ramasa in urma executarii partiale, ramane disponibila in piata la pretul specificat.
Ordin "FOK" - Fill Or Kill este ordinul care este plasat in piata cu scopul executarii instantanee si in intregime a cantitatii specificate in acesta la pretul specificat sau la un pret mai avantajos, in caz contrar ordinul fiind anulat automat.
Ordin "Good For Day" Valabil pe timpul sesiunii curente de tranzactionare, se sterge din sistemul electronic de tranzactionare dupa inchiderea acesteia in situatia in care nu a fost executat.
Ordin "Good Till Cancel" Valabil pana la anulare, ramane in piata si dupa inchiderea sesiunii, iar durata sa maxima de valabilitate este pana la scadenta contractului.
Ordin "Good Till Date" Valabil pana la o anumita data specificata care nu poate depasi cu mai mult de 45 de zile calendaristice data in care ordinul a fost introdus in piata si de asemenea nu poate depasi data scadentei.
Ordin "MO" Market Order - Este ordinul care este plasat in piata cu scopul executarii instantanee a unei cantitati cat mai mari din cantitatea specificata indiferent de pret, iar daca in piata nu exista o cantitate disponibila pentru executarea instantanee a intregii cantitati specificate, ordinul se va executa partial, cantitatea ramasa neexecutata fiind anulata automat.
Ordin "Stop" Se introduce in piata cu doi parametri de pret: pret de activare si pret de executare. Acest ordin este de 2 tipuri: Stop Loss si Take Profit. Se activeaza automat la efectuarea unei tranzactii la pretul de activare sau la un pret mai mic in cazul ordinelor "Stop" de vanzare respectiv la pretul de activare sau la un pret mai mare in cazul ordinelor "Stop" de cumparare, si este afisat in piata la pretul de executare specificat. Odata activate, devin ordine de tip "Firm" simple si pot fi modificate, retrase sau anulate. Ordinele "Stop" neactivate pot fi vizualizate, modificate, retrase si anulate.
Ordin "Witheld" Este ordinul netranzactionabil, care este inregistrat in sistemul de tranzactionare, dar nu este vizibil in piata, ci doar pregatit pentru a fi transformat in ordin tranzactionabil de tip "Firm".
Ordin de tranzactionare Set de instructiuni date cu intentia de a executa o tranzactie.
Organisme de plasament colectiv Entitati organizate, cu sau fara personalitate juridica, care atrag in mod public sau privat resurse financiare ale persoanelor fizice si/sau juridice, in scopul investirii acestora, in conformitate cu dispozitiile legii 297/2004 si cu reglementarile C.N.V.M.
Participant initiator Intermediar care asigura suportul necesar Emitentilor pentru admiterea si promovarea la tranzactionare, in conditiile prezentului regulament.
Participanti Intermediarii definiti mai sus si traderii sau alte institutii echivalente autorizate sa presteze servicii si activitati de investitii in conformitate cu legislatia U.E.;
Pas de tranzactionare Element caracteristic al specificatiilor instrumentelor financiare derivate care reprezinta fluctuatia minima a pretului unui instrument financiar
Piata de referinta
 1. Piata reglementata/sistemul alternativ de tranzactionare pe care se tranzactioneaza activul suport al unui instrument financiar derivat, inclusiv indici bursieri care constituie activ suport pentru un anume instrument financiar derivat, admis la tranzactionare pe piata reglementata de instrumente financiare derivate administrata de SIBEX; in situatia in care activul suport este tranzactionat pe mai multe piete/sisteme, Consiliul de Administratie al SIBEX va stabili care din respectivele piete/sisteme se considera piata de referinta;
 2. In cazul in care activul suport nu este tranzactionat pe o piata reglementata sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, inclusiv indici bursieri care constituie activ suport pentru un anume instrument financiar derivat, pretul activului suport trebuie sa fie calculat si publicat regulat de catre o autoritate competenta sau institutie recunoscuta la nivel international, caz in care SIBEX va publica pe pagina web proprie sursele unde pot fi accesate informatiile referitoare la valorile activului suport respectiv.
Piata OTC
 1. Piata in care contractele nestandardizate sunt cumparate sau vandute intre parti fara a fi tranzactionate pe bursa;
 2. Piata in care produse ca si actiunile, valutele sau alte instrumente financiare sunt cumparate sau vandute prin telefon sau alte mijloace de comunicatie.
Piata primara Este acea piata unde are loc vanzarea si/sau cumpararea de titluri nou emise, realizandu-se in acest mod finantarea agentilor economici.
Piata secundara Reprezinta acea piata organizata care functioneaza conform autorizarii si sub supravegherea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M), pe care se pot tranzactiona titlurile emise pe piata primara.
Piata sub semnul taurului Piata situata pe un trend ascendent.
Piata sub semnul ursului Piata situata pe un trend descendent.
Pozitie acoperita
 1. Tranzactie care a fost compensata printr-o alta tranzactie egala si opusa; de exemplu daca s-a cumparat un contract futures pe un anumit activ suport si ulterior s-a vandut o optiune call pe acelasi activ suport si aceeasi scadenta, pozitia se numeste acoperita;
 2. Rascumparare a contractelor vandute anterior in scopul acoperirii pozitiei short.
Pozitie deschisa Contract futures sau optiune, cumparate sau vandute si care nu au fost inca lichidate.
Pozitie long Pozitie deschisa de cumparare pe piata instrumentelor financiare derivate.
Pozitie short Pozitie deschisa de vanzare pe piata instrumentelor financiare derivate.
Prag de rentabilitate Nivel de pret la care castigul investitorului este egal cu pierderea, rezultatul fiind 0.
Pret de cotare Este specific contractelor futures, fiind reprezentat de pretul ultimei tranzactii, la un anumit moment dat, in cursul unei sedinte de tranzactionare, pe fiecare tip de contract si scadenta.
Pret de exercitare Reprezinta pretul predeterminat la care se vand sau se cumpara contractele futures, daca optiunea este exercitata.
Pret de referinta Pretul activului suport calculat si publicat regulat, daca este cazul de SIBEX , in situatia in care respectivul activ nu este tranzactionat pe o piata;
Pretul final de decontare sau Pret de lichidare la scadenta Element caracteristic al specificatiilor instrumentelor financiare derivate reprezentand pretul la care sunt lichidate de catre ATHEXClear la scadenta pozitiile cu instrumente financiare derivate ramase deschise;
Pretul zilnic de decontare element caracteristic al specificatiilor instrumentelor financiare derivate reprezentand pretul la care sunt evaluate zilnic de catre ATHEXClear toate pozitiile deschise pe instrumente financiare derivate admise la tranzactionare pe piata reglementata de instrumente financiare derivata administrata de SIBEX. Este folosit in vederea marcarii zilnice la piata si efectuarii procedurilor de clearing si decontare de catre ATHEXClear.
Prima Pretul pe care cumparatorul unei optiuni il plateste vanzatorului optiunii; primele sunt stabilite liber pe piata de catre cumparatori si vanzatori potrivit regulilor bursei unde sunt tranzactionate.
Produse structurate Instrumente financiare de natura valorilor mobiliare, care au la baza un activ suport, sunt emise in conformitate cu un prospect de baza, precum si cu documentele de completare aferente respectivului prospect si care pot fi admise la tranzactionare pe o piata reglementata la vedere, administrata de Sibex S.A. Emitentii produselor structurate pot fi institutii de credit, societati de servicii de investitii financiare si alte institutii aflate sub incidenta autorizarii si reglementarii autoritatilor competente din statele membre sau nemembre.
Program cadru de oferta Un plan care permite emiterea, in mod continuu sau repetat in decursul unei perioade de timp determinate, de valori mobiliare, altele decat cele de tipul titlurilor de capital.
Prospect de admitere la tranzactionare Prospectul intocmit in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, referitoare la admiterea instrumentelor financiare pe piata reglementata la vedere sau sistemul alternativ de tranzactionare, administrate de Sibex S.A.
Prospect de baza prospectul de emisiune aprobat fie de catre ASF, fie de o autoritate competenta dintr-un alt stat membru si notificat ASF, in baza caruia un Emitent poate solicita admiterea la tranzactionare a produselor structurate pe piata reglementata la vedere administrata de Sibex;
Randament Reprezinta raportul procentual dintre profitul generat de o investitie si valoarea capitalului investit.
Reglementari aplicabile ATHEXClear Regulamentul (UE) nr.648/2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapartile centrale si registrele centrale de tranzactii (EMIR), Legea Statului Grec nr.3606/2007, precum si alte prevederi legale incidente; Regulamentul ATHEXClear privind compensarea tranzactiilor cu instrumente financiare derivate in vigoare precum si deciziile de aplicare a acestuia in vigoare
Risc Probabilitate ca o anumita investitie sau tranzactie speculativa sa genereze pierdere datorita evolutiei imprevizibile si volatile a pretului; riscul sistematic sau riscul pietei este acel risc ce afecteaza toate activele tranzactionate; riscul nesistematic sau riscul specific, al firmei, tine de acel produs tranzactionat si are o influenta nesemnificativa asupra pretului celorlalte active.
Robid Rata medie a dobanzii la depozite pe piata interbancara; rata dobanzii acordata de o banca pentru depozitele constituite la ea este mai mica decat BUBID, banca asigurandu-si un profit din diferenta.
Robor Rata medie a dobanzii pentru imprumuturile acordate pe piata interbancara; rata dobanzii percepute de o banca pentru creditele acordate este mai mare decat BUBOR, intrucat din suma incasata banca trebuie sa acopere costul resurselor obtinute din credite pe piata interbancara. (BUBOR)
Sesiune de tranzactionare Intervalul de timp, in cadrul unei zile, in care se pot executa tranzactiile; programul de tranzactionare este prevazut in specificatiile fiecarui contract futures si options respectiv ale valorilor mobiliare disponibile pe piata spot.
Sistemul de tranzactionare al Sibex S.A. Sistemul electronic, prin care se asigura efectuarea tranzactiilor cu instrumente financiare.
Societate de servicii de investitii financiare Persoana juridica, constituita sub forma unei societati pe actiuni, emitenta de actiuni nominative, conform Legii nr. 31/1990 care are ca obiect exclusiv de activitate prestarea de servicii de investitii financiare si care functioneaza numai in baza autorizatiei C.N.V.M.
Speculatie incercare de a obtine profit din variatiile favorabile de pret; in acest proces, speculatorul isi asuma riscul pe care hedgerul il transmite si asigura astfel lichiditate pietei.
Spread Diferenta dintre pretul celei mai bune oferte de cumparare si pretul celei mai bune oferte de vanzare al unui instrument financiar derivat. In cazul participantilor care detin calitatea de Market-Maker, spreadul va fi considerat ca fiind diferenta dintre pretul ordinului de cumparare si pretul ordinului de vanzare introduse de acesta pe instrumentul pentru care detine calitatea de Market-Maker.
Start of day price/ pretul de referinta pentru deschiderea sedintei de tranzactionare reprezinta pretul fata de care se calculeaza variatia maxima standard si variatia maxima extinsa in cursul unei sedinte de tranzactionare, dupa caz, care este stabilita de catre SIBEX pentru fiecare instrument financiar derivat in parte si agreata in prealabil de ATHEXClear.
Traderi Persoane juridice care efectueaza exclusiv in nume si pe cont propriu tranzactii cu instrumente financiare.
Tranzactie Executarea unui ordin de cumparare sau de vanzare a unei valori mobiliare sau a unui instrument financiar derivat.
Tranzactie intraday Pozitie initiata si lichidata pe parcursul aceleiasi sedinte de tranzactionare.
Trend Directia generala ascendenta sau descendenta de evolutie a preturilor unui instrument financiar sau a intregii piete.
Ultima zi de tranzactionare A treia zi de vineri din luna de scadenta. Daca a treia zi de vineri din luna de scadenta nu este zi lucratoare, data scadentei va fi ultima zi lucratoare dinaintea celei de-a treia zi de vineri din luna de scadenta.
pentru unele produse, data scadentei este diferita. Datele scadentelor fiecarui produs sunt disponibile in specificatiile contractelor.
Valoare nominala in cazul unei actiuni, este valoarea stabilita prin statut de catre institutia emitenta; aceasta este diferita de valoarea de piata a actiunii respective care inregistreaza fluctuatii periodice.
Valori mobiliare:
 • actiuni emise de societati comerciale si alte valori mobiliare echivalente ale acestora, negociate pe piata de capital;
 • obligatiuni si alte titluri de creante, inclusiv titlurile de stat cu scadenta mai mare de 12 luni, negociabile pe piata de capital
 • orice alte titluri negociate in mod obisnuit, care dau dreptul de a achizitiona respectivele valori mobiliare prin subscriere sau schimb, dand loc la o decontare in bani, cu exceptia instrumentelor de plata.
Vânzare în lipsa Vanzarea unor valori mobiliare care nu sunt proprietatea vanzatorului la data vanzarii.
Variatie maxima admisa Pe piata SIBEX reprezinta intervalul in care pretul unui contract futures poate fluctua in cadrul unei sesiuni de tranzactionare. Aceasta variatie este stabilita separat pentru fiecare contract si se calculeaza zilnic in functie de pretul de cotare al zilei anterioare. De exemplu, daca pentru un contract futures pe actiuni variatia maxima admisa este de 0,3500 Ron/actiune, iar pretul de cotare din ziua curenta este 3,4500, atunci in cursul sesiunii de tranzactionare urmatoare contractul respectiv poate fi tranzactionat intre valorile (3,4500 + 0,3500) si (3,4500 - 0,3500), respectiv intre 3,8000 si 3,1000.
Volatilitate Masura a fluctuatiei pretului unui instrument financiar; volatilitatea istorica reprezinta amplitudinea variatiei preturilor pentru o anumita perioada din trecut.
Volum Numar total de active (instrumente financiare) tranzactionate intr-o perioada specifica de timp.